A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut
Dyrektor
O Muzeum
Kierownicy jednostek
Zadaj pytanie
Struktura organizacyjna
Konkursy
Przetargi
Budżet i finanse
Kontakt
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Przetargi
Konkursy
#
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego im. Masymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
» Wyniki przetargu
» Informacja z sesji otwarcia kopert
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
» Wykonanie dokumentacji projektowej - projekt koncepcyjny i wykonawczy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
 • Statut
 • Statut


  S T A T U T
  MUZEUM MIEJSKIEGO IM. MAKSYMILIANA CHROBOKA
  W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
  Rozdział I
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

  1. Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, zwane dalej „Muzeum”,
  jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
  a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
  b) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
  c) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., Nr 5 poz. 24 z 1997 r. z późniejszymi zmianami),
  d) niniejszego statutu.

  § 2


  1. Siedzibą Muzeum jest Miasto Ruda Śląska, ul. Wolności 26.

  2. Muzeum prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.


  § 3


  1. Organizatorem Muzeum jest Miasto Ruda Śląska.

  2. Muzeum posiada osobowość prawną i wpisane jest do Księgi Rejestrowej Instytucji
  Kultury w Rudzie Śląskiej pod poz. 2/92.

  3. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  a bezpośredni Prezydent Miasta Ruda Śląska.  Rozdział II
  ZAKRES DZIAŁALNOŚCI MUZEUM


  § 4

  1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, której celem jest trwała ochrona
  materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego, gromadzenie dóbr kultury
  kształtowanie poczucia odpowiedzialności społecznej za dobra kultury, budowanie
  więzi emocjonalnej z regionem górnośląskim i krajem, popularyzacja wiedzy o wartościach
  i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii,
  nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej
  i estetycznej.


  2. Dla realizacji celów określonych w ust.1 Muzeum w szczególności:
  a) gromadzi zabytki i udostępnia zbiory szczególnie w zakresie historii i etnografii,
  a także materiały dokumentacyjne i ikonograficzne,
  b) inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone zbiory i ma-
  teriały dokumentacyjne,
  c) przechowuje zgromadzone zabytki w warunkach zapewniających im pełne
  bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny dla badań naukowych,
  d) zabezpiecza i konserwuje zgromadzone zabytki,
  e) organizuje i prowadzi badania naukowe w zakresie reprezentowanych w nim
  dyscyplin,
  f) organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe,
  g) prowadzi działalność oświatową,
  h) udostępnia zbiory dla celów naukowych i oświatowych,
  i) opracowuje i publikuje katalogi zbiorów i wystaw, przewodniki po wystawach,
  wyniki badań naukowych oraz wydaje prace naukowe i popularnonaukowe w formie
  roczników, albumów itp., a także informatory z zakresu swej pracy,
  j) współpracuje z instytucjami realizującymi podobne cele i zadania, związane
  z ochroną dziedzictwa kulturowego,
  k) współpracuje ze szkołami wyższymi, instytucjami naukowo-badawczymi,
  stowarzyszeniami naukowymi, itp. w zakresie działalności Muzeum,
  l) współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki oraz wiedzy o kulturze z placówkami
  oświatowymi, stowarzyszeniami itp.
  ł) prowadzi bibliotekę z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum oraz
  muzealnictwa, której zbiory udostępnia w czytelni.  3. W zakresie badań i gromadzenia zbiorów, Muzeum obejmuje swoją działalnością przede
  wszystkim teren Miasta Ruda Śląska, w jego administracyjnych granicach.

  Rozdział III
  ORGANIZACJA MUZEUM  § 5


  1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ruda
  Śląska po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w Muzeum
  oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.

  2. Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.

  3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
  a) prowadzenie działalności zgodnie z niniejszym statutem,
  b) tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w § 4,
  c) właściwe gospodarowanie środkami finansowymi i materiałowymi, ponoszenie
  odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
  d) sprawowanie nadzoru nad zbiorami i majątkiem Muzeum,
  e) przedstawianie Prezydentowi Miasta Ruda Śląska planów rzeczowych i finanso-
  wych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,
  f) organizowanie w sposób właściwy pracy personelu oraz stwarzanie warunków do
  podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  4. Dyrektor dokonuje czynności pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy,
  a w szczególności zatrudnia i zwalnia pracowników oraz jest ich przełożonym służbowym.

  § 6

  W skład Muzeum wchodzą:
  1) dział historii,
  2) dział etnografii,
  3) dział naukowo-oświatowy.

  § 7

  Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez
  Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz opinii działających
  w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

  § 8


  1. Tworzenie, łączenie i likwidacja działów Muzeum następuje na podstawie uchwały Rady
  Miasta Rudy Śląskiej w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


  2. Tworzenie, łączenie i likwidacja komórek organizacyjnych nie wymienionych w § 6
  następuje na podstawie zarządzenia wydanego przez Dyrektora Muzeum w trybie
  określonym w §7 niniejszego statutu – w drodze zmiany Regulaminu Organizacyjnego.


  Rozdział IV
  RADA MUZEUM

  § 9

  1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 9 osób powołuje Rada
  Miasta Rudy Śląskiej.

  2. Rada Muzeum działa w trybie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.


  Rozdział V
  GOSPODARKA FINANSOWA MUZEUM


  § 10

  1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

  2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności Muzeum, zatwierdzony przez
  Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

  3. Przychodami Muzeum są:
  a) dotacje z budżetu Organizatora,
  b) wpływy z prowadzonej działalności,
  c) darowizny i spadki osób fizycznych i osób prawnych,
  d) środki otrzymane z innych źródeł.

  4. Muzeum prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach
  o rachunkowości.

  5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Muzeum w zakresie praw i zobowiązań
  majątkowych i finansowych wymagany jest podpis dyrektora Muzeum lub osoby pisemnie
  przez niego upoważnionej. Oświadczenie to powinno być podpisane przez głównego
  księgowego Muzeum.

  § 11


  Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie
  zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności mogą być
  wykorzystywane wyłącznie na finansowanie działalności statutowej Muzeum.


  Rozdział VI
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 12

  1. Połączenie, podział i likwidacja Muzeum może nastąpić na podstawie uchwały Rady
  Miasta Ruda Śląska na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących
  przepisach.

  2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
  Data wprowadzenia: 2003-07-22 1049
  Data upublicznienia: 2003-07-22
  Art. czytany: 6693 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Zdzisław Sobieraj
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Muzeum Miejskie
  im. Maksymiliana Chroboka
  w Rudzie Śląskiej


  Godziny otwarcia:
  poniedziałek(ekspozycje nieczynne
  -od 8.00 do 16.00

  wtorek, czwartek
  - od 8.00 do 18.00

  środa, piątek
  -od 8.00 do 16.00

  niedziela
  od 13.00 do 18.00

  W soboty muzeum nieczynne

  Ceny biletów:
  rodzinny 6 zł
  normalny 4 zł.
  ulgowy 2 zł.
  w niedzielę: wystawy czasowe płatne według normalnego cennika,
  ekspozycje stałe wstęp wolny  Informujemy, że w związku z realizowanym remontem Muzeum Miejskie im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej z dniem 10 lipca 2018 roku ekspozycje muzealne będą nieczynne dla zwiedzających do odwołania.

  Zachęcamy do zakupu wydawnictw muzealnych
  od poniedziałku do piątku 7.00 do 15.00.

  Biblioteka muzealna czynna we wtorki i czwartki od 7.00 do 15.00.

  Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Muzeum po zakończeniu remontu.

  Za utrudnienia i niedogodności – przepraszamy.
  BIP-Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej