Statut

2003-07-22 1049
Art. czytany: 9824 razy

S T A T U T
MUZEUM MIEJSKIEGO IM. MAKSYMILIANA CHROBOKA
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Simple tips in choosing a gambling casino

It's easy to play when you know exactly what you want to get out of a casino game and directly from the application on the site. After all, there are plenty of machines and slots, and there are not enough applications that are right for you according to all parameters and criteria. First of all, you need to find the best gambling casino, on one of these sites you will always be able to find the largest selection of slots and applications and other interesting games.

The easiest and fastest way to find a casino with slot machines through site reviews. Such reviews can be found on the Internet, they describe in detail all the advantages and features of a particular site, all its weaknesses and strengths. Royal vegas casino review can be found here https://casinosworld.ca/casinos/royalvegas/. The site offers useful and relevant information, with a description of all the advantages, features and other chips of a particular casino. We recommend that you read this information before you start a particular casino. On the site you will also find reviews of other gambling clubs, different interesting applications and ratings of available sites with gambling slots.


§ 1

1. Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, zwane dalej „Muzeum”,
jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
b) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
c) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., Nr 5 poz. 24 z 1997 r. z późniejszymi zmianami),
d) niniejszego statutu.

§ 2


1. Siedzibą Muzeum jest Miasto Ruda Śląska, ul. Wolności 26.

2. Muzeum prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 3


1. Organizatorem Muzeum jest Miasto Ruda Śląska.

2. Muzeum posiada osobowość prawną i wpisane jest do Księgi Rejestrowej Instytucji
Kultury w Rudzie Śląskiej pod poz. 2/92.

3. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
a bezpośredni Prezydent Miasta Ruda Śląska.Rozdział II
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI MUZEUM


§ 4

1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, której celem jest trwała ochrona
materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego, gromadzenie dóbr kultury
kształtowanie poczucia odpowiedzialności społecznej za dobra kultury, budowanie
więzi emocjonalnej z regionem górnośląskim i krajem, popularyzacja wiedzy o wartościach
i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii,
nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej
i estetycznej.


2. Dla realizacji celów określonych w ust.1 Muzeum w szczególności:
a) gromadzi zabytki i udostępnia zbiory szczególnie w zakresie historii i etnografii,
a także materiały dokumentacyjne i ikonograficzne,
b) inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone zbiory i ma-
teriały dokumentacyjne,
c) przechowuje zgromadzone zabytki w warunkach zapewniających im pełne
bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny dla badań naukowych,
d) zabezpiecza i konserwuje zgromadzone zabytki,
e) organizuje i prowadzi badania naukowe w zakresie reprezentowanych w nim
dyscyplin,
f) organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe,
g) prowadzi działalność oświatową,
h) udostępnia zbiory dla celów naukowych i oświatowych,
i) opracowuje i publikuje katalogi zbiorów i wystaw, przewodniki po wystawach,
wyniki badań naukowych oraz wydaje prace naukowe i popularnonaukowe w formie
roczników, albumów itp., a także informatory z zakresu swej pracy,
j) współpracuje z instytucjami realizującymi podobne cele i zadania, związane
z ochroną dziedzictwa kulturowego,
k) współpracuje ze szkołami wyższymi, instytucjami naukowo-badawczymi,
stowarzyszeniami naukowymi, itp. w zakresie działalności Muzeum,
l) współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki oraz wiedzy o kulturze z placówkami
oświatowymi, stowarzyszeniami itp.
ł) prowadzi bibliotekę z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum oraz
muzealnictwa, której zbiory udostępnia w czytelni.3. W zakresie badań i gromadzenia zbiorów, Muzeum obejmuje swoją działalnością przede
wszystkim teren Miasta Ruda Śląska, w jego administracyjnych granicach.

Rozdział III
ORGANIZACJA MUZEUM§ 5


1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ruda
Śląska po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w Muzeum
oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.

2. Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.

3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
a) prowadzenie działalności zgodnie z niniejszym statutem,
b) tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w § 4,
c) właściwe gospodarowanie środkami finansowymi i materiałowymi, ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
d) sprawowanie nadzoru nad zbiorami i majątkiem Muzeum,
e) przedstawianie Prezydentowi Miasta Ruda Śląska planów rzeczowych i finanso-
wych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,
f) organizowanie w sposób właściwy pracy personelu oraz stwarzanie warunków do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

4. Dyrektor dokonuje czynności pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy,
a w szczególności zatrudnia i zwalnia pracowników oraz jest ich przełożonym służbowym.

§ 6

W skład Muzeum wchodzą:
1) dział historii,
2) dział etnografii,
3) dział naukowo-oświatowy.

§ 7

Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez
Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz opinii działających
w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 8


1. Tworzenie, łączenie i likwidacja działów Muzeum następuje na podstawie uchwały Rady
Miasta Rudy Śląskiej w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


2. Tworzenie, łączenie i likwidacja komórek organizacyjnych nie wymienionych w § 6
następuje na podstawie zarządzenia wydanego przez Dyrektora Muzeum w trybie
określonym w §7 niniejszego statutu – w drodze zmiany Regulaminu Organizacyjnego.


Rozdział IV
RADA MUZEUM

§ 9

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 9 osób powołuje Rada
Miasta Rudy Śląskiej.

2. Rada Muzeum działa w trybie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.


Rozdział V
GOSPODARKA FINANSOWA MUZEUM


§ 10

1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności Muzeum, zatwierdzony przez
Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

3. Przychodami Muzeum są:
a) dotacje z budżetu Organizatora,
b) wpływy z prowadzonej działalności,
c) darowizny i spadki osób fizycznych i osób prawnych,
d) środki otrzymane z innych źródeł.

4. Muzeum prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach
o rachunkowości.

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Muzeum w zakresie praw i zobowiązań
majątkowych i finansowych wymagany jest podpis dyrektora Muzeum lub osoby pisemnie
przez niego upoważnionej. Oświadczenie to powinno być podpisane przez głównego
księgowego Muzeum.

§ 11


Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie
zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności mogą być
wykorzystywane wyłącznie na finansowanie działalności statutowej Muzeum.


Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Połączenie, podział i likwidacja Muzeum może nastąpić na podstawie uchwały Rady
Miasta Ruda Śląska na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących
przepisach.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.