(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Statut
A Dyrektor
A O Muzeum
A Kierownicy jednostek
A Zadaj pytanie
A Struktura organizacyjna
A Ogłoszenia
A Konkursy
A Przetargi
A Budżet i finanse
A Kontakt
A Oświadczenia majątkowe
A Informacje nieudostępnione
A Przetargi
A Konkursy
A Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
A #
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej
A» INFORMACJA O ODDANIU W NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
A» OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
A» INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU OFERTOWEGO NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
A» OGŁOSZENIE O II PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
 • Statut
 • Statut

  S T A T U T
  MUZEUM MIEJSKIEGO IM. MAKSYMILIANA CHROBOKA
  W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
  Rozdział I
  POSTANOWIENIA OGÓLNE


  Simple tips in choosing a gambling casino

  It's easy to play when you know exactly what you want to get out of a casino game and directly from the application on the site. After all, there are plenty of machines and slots, and there are not enough applications that are right for you according to all parameters and criteria. First of all, you need to find the best gambling casino, on one of these sites you will always be able to find the largest selection of slots and applications and other interesting games.

  The easiest and fastest way to find a casino with slot machines through site reviews. Such reviews can be found on the Internet, they describe in detail all the advantages and features of a particular site, all its weaknesses and strengths. Royal vegas casino review can be found here https://casinosworld.ca/casinos/royalvegas/. The site offers useful and relevant information, with a description of all the advantages, features and other chips of a particular casino. We recommend that you read this information before you start a particular casino. On the site you will also find reviews of other gambling clubs, different interesting applications and ratings of available sites with gambling slots.


  § 1

  1. Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, zwane dalej „Muzeum”,
  jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
  a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
  b) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
  c) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., Nr 5 poz. 24 z 1997 r. z późniejszymi zmianami),
  d) niniejszego statutu.

  § 2


  1. Siedzibą Muzeum jest Miasto Ruda Śląska, ul. Wolności 26.

  2. Muzeum prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.


  § 3


  1. Organizatorem Muzeum jest Miasto Ruda Śląska.

  2. Muzeum posiada osobowość prawną i wpisane jest do Księgi Rejestrowej Instytucji
  Kultury w Rudzie Śląskiej pod poz. 2/92.

  3. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  a bezpośredni Prezydent Miasta Ruda Śląska.  Rozdział II
  ZAKRES DZIAŁALNOŚCI MUZEUM


  § 4

  1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, której celem jest trwała ochrona
  materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego, gromadzenie dóbr kultury
  kształtowanie poczucia odpowiedzialności społecznej za dobra kultury, budowanie
  więzi emocjonalnej z regionem górnośląskim i krajem, popularyzacja wiedzy o wartościach
  i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii,
  nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej
  i estetycznej.


  2. Dla realizacji celów określonych w ust.1 Muzeum w szczególności:
  a) gromadzi zabytki i udostępnia zbiory szczególnie w zakresie historii i etnografii,
  a także materiały dokumentacyjne i ikonograficzne,
  b) inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone zbiory i ma-
  teriały dokumentacyjne,
  c) przechowuje zgromadzone zabytki w warunkach zapewniających im pełne
  bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny dla badań naukowych,
  d) zabezpiecza i konserwuje zgromadzone zabytki,
  e) organizuje i prowadzi badania naukowe w zakresie reprezentowanych w nim
  dyscyplin,
  f) organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe,
  g) prowadzi działalność oświatową,
  h) udostępnia zbiory dla celów naukowych i oświatowych,
  i) opracowuje i publikuje katalogi zbiorów i wystaw, przewodniki po wystawach,
  wyniki badań naukowych oraz wydaje prace naukowe i popularnonaukowe w formie
  roczników, albumów itp., a także informatory z zakresu swej pracy,
  j) współpracuje z instytucjami realizującymi podobne cele i zadania, związane
  z ochroną dziedzictwa kulturowego,
  k) współpracuje ze szkołami wyższymi, instytucjami naukowo-badawczymi,
  stowarzyszeniami naukowymi, itp. w zakresie działalności Muzeum,
  l) współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki oraz wiedzy o kulturze z placówkami
  oświatowymi, stowarzyszeniami itp.
  ł) prowadzi bibliotekę z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum oraz
  muzealnictwa, której zbiory udostępnia w czytelni.  3. W zakresie badań i gromadzenia zbiorów, Muzeum obejmuje swoją działalnością przede
  wszystkim teren Miasta Ruda Śląska, w jego administracyjnych granicach.

  Rozdział III
  ORGANIZACJA MUZEUM  § 5


  1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ruda
  Śląska po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w Muzeum
  oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.

  2. Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.

  3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
  a) prowadzenie działalności zgodnie z niniejszym statutem,
  b) tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w § 4,
  c) właściwe gospodarowanie środkami finansowymi i materiałowymi, ponoszenie
  odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
  d) sprawowanie nadzoru nad zbiorami i majątkiem Muzeum,
  e) przedstawianie Prezydentowi Miasta Ruda Śląska planów rzeczowych i finanso-
  wych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,
  f) organizowanie w sposób właściwy pracy personelu oraz stwarzanie warunków do
  podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  4. Dyrektor dokonuje czynności pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy,
  a w szczególności zatrudnia i zwalnia pracowników oraz jest ich przełożonym służbowym.

  § 6

  W skład Muzeum wchodzą:
  1) dział historii,
  2) dział etnografii,
  3) dział naukowo-oświatowy.

  § 7

  Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez
  Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz opinii działających
  w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

  § 8


  1. Tworzenie, łączenie i likwidacja działów Muzeum następuje na podstawie uchwały Rady
  Miasta Rudy Śląskiej w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


  2. Tworzenie, łączenie i likwidacja komórek organizacyjnych nie wymienionych w § 6
  następuje na podstawie zarządzenia wydanego przez Dyrektora Muzeum w trybie
  określonym w §7 niniejszego statutu – w drodze zmiany Regulaminu Organizacyjnego.


  Rozdział IV
  RADA MUZEUM

  § 9

  1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 9 osób powołuje Rada
  Miasta Rudy Śląskiej.

  2. Rada Muzeum działa w trybie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.


  Rozdział V
  GOSPODARKA FINANSOWA MUZEUM


  § 10

  1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

  2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności Muzeum, zatwierdzony przez
  Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

  3. Przychodami Muzeum są:
  a) dotacje z budżetu Organizatora,
  b) wpływy z prowadzonej działalności,
  c) darowizny i spadki osób fizycznych i osób prawnych,
  d) środki otrzymane z innych źródeł.

  4. Muzeum prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach
  o rachunkowości.

  5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Muzeum w zakresie praw i zobowiązań
  majątkowych i finansowych wymagany jest podpis dyrektora Muzeum lub osoby pisemnie
  przez niego upoważnionej. Oświadczenie to powinno być podpisane przez głównego
  księgowego Muzeum.

  § 11


  Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie
  zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności mogą być
  wykorzystywane wyłącznie na finansowanie działalności statutowej Muzeum.


  Rozdział VI
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 12

  1. Połączenie, podział i likwidacja Muzeum może nastąpić na podstawie uchwały Rady
  Miasta Ruda Śląska na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących
  przepisach.

  2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
  Data wprowadzenia: 2003-07-22 1049
  Data upublicznienia: 2003-07-22
  Art. czytany: 9948 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Zdzisław Sobieraj
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Muzeum Miejskie
  im. Maksymiliana Chroboka
  w Rudzie Śląskiej


  Godziny otwarcia:
  poniedziałek(ekspozycje nieczynne
  -od 8.00 do 16.00

  środa, piątek
  - od 8.00 do 16.00

  wtorek, czwartek
  -od 8.00 do 18.00

  niedziela
  od 13.00 do 18.00

  W soboty muzeum nieczynne

  Ceny biletów:
  rodzinny 25 zł (2 osoby dorosłe + 3 dzieci)
  normalny 12 zł
  ulgowy 8 zł (dzieci i młodzież szkolna, studenci, emeryci, renciści)
  ulgowy grupowy (szkolny) 5 zł  BIP-Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej