OGŁOSZENIE O II PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

2023-02-14 1634
Art. czytany: 134 razy

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska
L.dz.90 /23/W

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Dyrektor Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej zaprasza podmioty (osoby prawne, fizyczne, inne) prowadzące działalność gospodarczą zainteresowane wynajmem lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność gastronomiczną, mieszczącego się w budynku Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej, przy ul. Wolności 26, w którym w przeszłości funkcjonowała kawiarnia, do zapoznania się z przedstawioną propozycją wynajmu i składania ofert z proponowaną stawką czynszu.

OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU: Jednopoziomowy lokal składa się z sali głównej o pow. 88,1 m2, zaplecza kuchennego, trzech oddzielnych toalet oraz powierzchni gospodarczej i magazynowej. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 127,1 m2 (wykaz pomieszczeń w załączeniu). Lokal wyposażony jest w kurtynę cieplną umieszczoną nad wejściem do sali głównej, klimatyzację, instalację c.o., elektryczną i wod-kan, posiada także instalacje elektryczne i wod-kan przygotowane do podłączenia na potrzeby funkcjonowania baru oraz system wentylacji dostosowany do potrzeb gastronomii. Łazienki wyposażone w kompaktowe WC, umywalki, elektryczne podgrzewacze wody. Pomieszczenia gospodarcze wyposażone w zlew, elektryczne podgrzewacze wody. Sala główna posiada estetyczne oświetlenie (żyrandole, kinkiety, lampy ozdobne), posadzka – płytki ceramiczne drewnopodobne, ściany – tynk ozdobny, nowa stolarka okienna i drzwiowa w całym lokalu. Zaplecze: posadzka- gres, ściany – gładź/płytki ceramiczne. Dodatkowe atuty: - lokal oddany do użytku w 2020 r. po wykonaniu gruntownego remontu, - dobre usytuowanie, wejście do lokalu od strony ulicy Wolności - głównej ulicy w dzielnicy Ruda, - wejście do lokalu zaopatrzone w podjazd dla osób niepełnosprawnych, - lokal podłączony jest do systemu sygnalizacji pożarowej Muzeum.

WYSOKOŚĆ STAWKI WYWOŁAWCZEJ I CZAS NAJMU: Wywoławcza stawka miesięczna czynszu najmu (brutto) za 1 m2 powierzchni: 10 zł, słownie: dziesięć złotych. Czas trwania umowy najmu: umowa na czas określony 3 lata

KRYTERIA OCENY OFERT: Przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę najkorzystniejsza zaoferowana cena miesięcznego czynszu najmu (brutto) za 1 m2 .

WARUNKI PRZETARGU: Oferta powinna zawierać proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu za 1 m² powierzchni (brutto), określać rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym lokalu, oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu oraz warunkami przetargu i projektem umowy najmu lokalu i przyjmuje je bez zastrzeżeń (formularz oferty zał. nr 1). Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2) oraz kserokopię zaświadczenia o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bądź odpis KRS. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy oferent jako załącznik do oferty załączy kopię dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.

Oferty należy składać w siedzibie Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 26, do dnia 06.03.2023 r. do godz. 11.00. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na wynajem lokalu użytkowego przy Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2023 r. o godz. 11.30 w siedzibie Muzeum. Wyniki przetargu zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert. Wybrany oferent zostanie dodatkowo poinformowany telefonicznie w ciągu 14 dni od dnia publikacji wyników. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia przetargu oferentom, uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Organizator przetargu w przypadku wpłynięcia ofert podobnych dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami, którzy złożyli oferty porównywalne. Do rozstrzygania spornych kwestii w sprawie przetargu upoważniony jest Dyrektor Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

UWAGI: Niezależnie od czynszu najmu Najemca ponosi koszty związane z utrzymaniem wynajmowanego obiektu, tj. koszty opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości, koszty związane z przeglądami technicznymi przewidzianymi w Prawie Budowlanym i inne związane z eksploatacją lokalu i prowadzoną działalnością, np. podatek od nieruchomości, ubezpieczenie. Istnieje możliwość oględzin lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pod numerem telefonu: 32 248 44 57. Dodatkowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej, pod numerem telefonu: 32 248 44 57.

Załączniki do ogłoszenia dostępne do pobrania na stronie BIP Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej https://www.muzeum-rs.bip.doc.pl/: 1. Wykaz pomieszczeń lokalu użytkowego 2. Zał. nr 1 Formularz oferty 3. Zał. nr 2 Oświadczenie RODO 4. Projekt umowy najmu lokalu