OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

2023-01-12 1121
Art. czytany: 415 razy

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej


ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska


 


L. dz. 35/23/W


 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


Dyrektor Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej zaprasza podmioty (osoby prawne, fizyczne, inne) prowadzące działalność gospodarczą  zainteresowane wynajmem lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność gastronomiczną, mieszczącego się w budynku Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej, przy ul. Wolności 26, w którym w przeszłości funkcjonowała kawiarnia, do zapoznania się z przedstawioną propozycją wynajmu i składania ofert z proponowaną stawką czynszu.


OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU:


Jednopoziomowy lokal składa, się z sali głównej o pow. 88,1 m2, zaplecza kuchennego, trzech oddzielnych toalet oraz powierzchni gospodarczej i magazynowej. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 127,1 m2 (wykaz pomieszczeń w załączeniu).


Lokal wyposażony jest w kurtynę cieplną umieszczoną nad wejściem do sali głównej, klimatyzację, instalację c.o., elektryczną i wod-kan, posiada także instalacje elektryczne i wod-kan przygotowane do podłączenia na potrzeby funkcjonowania baru oraz system wentylacji dostosowany do potrzeb gastronomii. Łazienki wyposażone w kompaktowe WC, umywalki, elektryczne podgrzewacze wody. Pomieszczenia gospodarcze wyposażone w  zlew, elektryczne podgrzewacze wody.


Sala główna posiada estetyczne oświetlenie (żyrandole, kinkiety, lampy ozdobne), posadzka – płytki ceramiczne drewnopodobne, ściany tynk ozdobny, nowa stolarka okienna i drzwiowa w całym lokalu.  


Zaplecze: posadzka- gres, ściany – gładź/płytki ceramiczne.


 


Dodatkowe atuty:


- lokal oddany do użytku w 2020 r. po wykonaniu gruntownego remontu,


- dobre usytuowanie, wejście do lokalu od strony ulicy Wolności - głównej ulicy w dzielnicy Ruda,


- wejście do lokalu zaopatrzone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,


- lokal podłączony jest do systemu sygnalizacji pożarowej Muzeum.


 


WYSOKOŚĆ STAWKI WYWOŁAWCZEJ I CZAS NAJMU:


 


Wywoławcza stawka miesięczna czynszu najmu (brutto) za 1 m2 powierzchni:  10 zł, słownie: dziesięć złotych.


 


Czas trwania umowy najmu: umowa na czas określony  3 lata


 


KRYTERIA OCENY OFERT:


 


Zamawiający dokonując oceny ofert bierze pod uwagę:


 


1.       Wysokość stawki miesięcznej czynszu za 1 m2 powierzchni – oferta zawierająca najwyższą stawkę uzyska maksymalnie 70 pkt liczonych według następującego wzoru:


 


wartość danej oferty za 1 m2


-----------------------------------------------------   x  70


                wartość najwyższa za 1 m2


 


2.       Rodzaj działalności gastronomicznej, ocenionej według następującej punktacji:


a)       kawiarnia, cukiernia, herbaciarnia – 30 pkt


b)       restauracja, pizzeria – 20 pkt


c)       bistro, jadłodajnia, fast food, inne – 10 pkt


 


WARUNKI PRZETARGU:


 


Oferta powinna zawierać proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu za 1 m² powierzchni (brutto), określać rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym lokalu oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu oraz warunkami przetargu i projektem umowy najmu lokalu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, (formularz oferty zał. nr 1).


 


Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2) oraz kserokopię zaświadczenia o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bądź odpis KRS.


Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy oferent jako załącznik do oferty załączy kopię dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.


 


Oferty należy składać w  siedzibie Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 26, do dnia 02.02.2023 r. do godz.  11.00. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na wynajem lokalu użytkowego przy Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej”.


 


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2023 r. o godz. 11.30  w siedzibie Muzeum.


Wyniki przetargu zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert. Wybrany oferent zostanie dodatkowo poinformowany telefonicznie w ciągu 14 dni od dnia publikacji wyników.


 


Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia przetargu oferentom, uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.


 


Organizator przetargu w przypadku wpłynięcia ofert podobnych dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami, którzy złożyli oferty porównywalne.


Do rozstrzygania spornych kwestii w sprawie przetargu upoważniony jest Dyrektor Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej.


 


UWAGI:


 


Niezależnie od czynszu najmu Najemca ponosi koszty związane z utrzymaniem wynajmowanego obiektu tj. koszty opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości, koszty związane z przeglądami technicznymi przewidzianymi w Prawie Budowlanym i inne związane z eksploatacją lokalu i prowadzoną działalnością np. podatek od nieruchomości, ubezpieczenie.


 


 


Istnieje możliwość oględzin lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pod numerem telefonu: 32 248 44 57.


 


Dodatkowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej, pod numerem telefonu: 32 248 44 57.


 


Załączniki do ogłoszenia dostępne do pobrania na stronie BIP Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej https://www.muzeum-rs.bip.doc.pl/:


 


1.       Wykaz pomieszczeń lokalu użytkowego


2.       Zał. nr 1 Formularz oferty


3.       Zał. nr 2 Oświadczenie RODO


4.       Projekt umowy najmu lokalu