Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2017-04-28 1046
Art. czytany: 16640 razyOgłoszenie nr 76243 - 2017 z dnia 2017-04-28 r.


Ruda Śląska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE DOTYCZY:


Ogłoszenia o zamówieniu


INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU


Numer: 73602-2017
Data: 25/04/2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka, Krajowy numer identyfikacyjny 27151658700000, ul. ul.Wolności  26, 41700   Ruda Śląska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 248 44 57, e-mail [email protected], faks 32 248 44 57.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu koncepcji wystawy o powierzchni nie mniejszej niż 500m2, z elementami multimedialnymi (np. filmy, animacje, nagrania dźwiękowe, grafika).
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu koncepcji lub projektu wystawy o powierzchni nie mniejszej niż 500m2, z elementami multimedialnymi (np. filmy, animacje, nagrania dźwiękowe, grafika).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 08/05/2017, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 10/05/2017, godzina: 10:30